NAUCZYCIELE

WIĘCEJ

GALERIE , ZDJĘCIA,  FILMY

ZDJĘCIAFILMY

Samorząd Uczniowski

Uprawnienia

Samorząd uczniowski to ważny organ szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność samorządu uczniowskiego może być lekcją demokracji, samorządności i stanowić jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. 

Informacja

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie, a organy samorządu ich reprezentują
W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły (art. 55 UoSO).
Organy samorządu szkolnego są reprezentantami samorządu, którego członkami są wszyscy uczniowie (art. 55 ust. 3 UoSO).

Wyślij wiadomość do przedstawiciela Samorządu Szkolnego

Skład
Przewodniczący
Plan działalności
Aktualności

Samorząd Szkolny

PRZEWODNICZĄCA :

WIKTORIA MILEWSKA

ZASTĘPCA

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - ŁUKASZ MILCZARCZYK

SEKRETARZ:

KLAUDIA BEDNARCZYK

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rada Rodziców

Rok szkolny
2017/2018

W skład rad rodziców wchodzą: 
1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki – określa sama rada rodziców – w regulaminie działalności.

Zasady działania rady rodziców Ustawodawca upoważnia radę rodziców do uchwalenia – regulaminu swojej działalności (powołującego szczegółowe rozwiązania w zakresie sposobu działania rady).
Regulamin musi co najmniej zawierać:
– wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
– tryb przeprowadzania wyborów, o których było powyżej,
– zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. Wśród szczegółowych rozwiązań zapisywanych w regulaminie można uwzględnić np. termin pierwszego zebrania rodziców ze wskazaniem podmiotu zwołującego to spotkanie. Należy podkreślić, iż przytoczone powyżej przepisy nie zamykają możliwości uregulowania innych niezbędnych, zdaniem danej rady – obszarów swojego działania. Podstawową zasadą, którą rada musi kierować się w tym względzie jest konieczność zachowania zapisów regulaminu w zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i statutem.
W regulaminie nie jest możliwe powtarzanie czy opisywanie w sposób odrębny tych rozstrzygnięć, które są już w aktach wyższego rzędu unormowane. 

Skład Rady

Co robimy?

PORADNIK 
“Rady rodziców – kompetencje i zasady działania”.

John Doe

CEO

Christina

CTO

Jack

System Admin

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szkolne Koło Wolontariatu

Witamy w Szkolnym Klubie Wolontariatu

WOLONTARIAT

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.
Mowa tu o zajęciach:   
*rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
*dydaktyczno-wyrównawczych,
*specjalistycznych, organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
*rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością.

Take quick tour

DZIAŁAMY

The original version uses JSN ImageShow here. Try it for a beautiful slideshow!

Download now

Features.

01

Content Elements.

Content elements in JSN Artista 2 is meticulously optimized for design aesthetic and consistency. The default look of all the contents element, from heading, paragraph, buttons, tables, etc, look just perfect in any case.

02

Module Positions.

Content elements in JSN Artista 2 is meticulously optimized for design aesthetic and consistency. The default look of all the contents element, from heading, paragraph, buttons, tables, etc, look just perfect in any case.

Adam Josua

Art Director

David Smith

Developer

Photos.

Standard Joomla! articles only contain image and text. But JSN Sun Framework put Joomla! content to the next level!

Morning

30 october 2017

All free Joomla!

22 December 2017

JSN Artista's layout

12 September 2017

JSN Artista's responsive layout guarantees the perfect look for your website no matter what mobile devices or screen solutions it's rendering on. JSN Artista provides you with powerful features and painstakingly-fullwidth design.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna